Ukuqala ibhizinisi kunzima eNingizimu Afrika – u75% wamabhizinisi aqalwayo ayahluleka. 

Kodwa lokho sekuzoshintsha endaweni yaseINK.

I-ORENDA indawo yokuqeqesha osomabhizinisi ngohlelo lama online courses. Bazovula indawo yokuqala yokuqeqesha eKZN, ebizwa ngokuthi yi O-Zone. I-OZone ise Big Box Kwamashu Center lapho osomabhizinisi abawu20 abasebenzela endaweni yase INK bazofakwa kwi O-Program. Loluhlelo lokuqeqeshwa lubiza uR10 000 umuntu emunye, kanti kuno R100 000 wemikomelo ngaphezulu ozowinwa yilowo ozobashaya emakhanda ozakwabo.

Ukuba sethubeni lokungenela loluhlelo kudinga ukuthi umuntu agcwalise i-form etholakala kwi-website yeOrenda www.orendaorg.com. Ngosuku lwentsha (June 16th, 2018) kuzobe kune-Ozone KwaMashu Launch ezobe inezinhlobonhlobo zomculo, abanandisi kanye ne Inanda FM. Ngalolosuku kuzobe kugqugquzelwa ukuthi osomabhizinisi baseINK bangenele loluhlelo. Imininingwane yeOzone KwaMashu Launch imi kanje: izoqala ngo11am – 5pm eBig Box KwaMashu kuMalendela Road. Kungenwa mahhala.

I-OProgram yeOrenda yakhelwe osomabhizinisi abafuna ukukhula nokukhulisa amabhizinisi abo.

“Sifuna abantu abazimisele futhi abanogqozi lokuthuthukisa amakhono abo kwezamabhizinisi” kusho uPhumelele Bohlela obhekelene nezokuxhumana kwiOrenda.

Kunezikhala eziwu20 kuphela kuloluhlelo oluzothatha izinyanga eziyisithupha ukuthi osomabhizinisi baqeqeshwe ngokusekhethelweni eliphezu. Kanti futhi bazothola indawo yokusebenzela, ukuba nemicimbi yamabhizinisi nokuxhumana nabanye osomabhizinisi abaqavile.

UPhumelele uqhubeke wathi:

“I-Orenda yinkampani ethuthukisa osomabhizinisi ukuze bathuthukise imiphakathi yabo. Ukuba nom’thelela emphakathini kuzoba yinto esiyibheke kakhulu kulabosomabhinisi abawu20 abazokhethwa. Siphezu kwezinhlelo zokwandisa okwenziwayo emphakathini njenge-KwaMashu Business Against Crime Project eseyehlise ubugebengu ngo70% emphakthini. Kodwa akwanele lokho; asanele sisodwa. Yingakho sifuna osomabhizinisi basendwaweni esizobambisana nabo ukuze senze umehluko kwezomnotho nezenhlalakahle yasemphakathini. Kusemqoka ukuthi konke esikwenzayo sibambisane nomphakathi futhi nabantu babone ukuthi bangawenza umehluko; kungabhekwa uhulumeni nama-NGO kuphela. Sifuna ukukhombisa abantu ukuthu bangazenzela bona umehluko!”


Uma unebhizinisi eNanda, Ntuzuma noma KwaMashu futhi unesifiso sokungenela loluhlelo ungaya kwi Orenda Website (www.oredaorg.com) noma ufuke kwi Ozone KwaMashu Launch ngomhlaka 16 June eBig Box Center.