uMasipala waseMlalazi esebenzisana nomnyango wabeZempilo (Department of Health), Child Care kanye noDokotela abanganamncele (Doctors without borders), namuhla ziyi 16 kuLwezi 2017, endaweni yase Mlalazi kuWadi 10 babambe iqhaza lokuzohlanganyela neZangoma ekulweni nesihlava sokubulawa kwabantu abaphila nebala elimhlophe (Albinism) kanye nokubulawa kwabantu ukuze bacwiye izitho zomzimba kwenziwe imithi, okuyinkoleloze.

OnguSihlalo wekomidi leZangoma uMakhosi Zandile Ngema, uthe “singabalaphi bendabuko asihambisani nalesi senzo sokubulawa kwabantu.” Uqhube wathi uma la eMlalazi kukhona owenza lesi senzo namuhla inhlanzi isishelwe ngamanzi ngoba abamile kodwa bayishaya indiva lento.

UsoDolobha waseMlalazi Cllr Thelumuyo Jeke Zulu, ethula inkulumo yakhe koMakhosi uthe “ayikho indaba ejubulisa njengokubona ebelaphi beNdabuko besebenzisana nabelaphi baseNtshonalanga. Ubeseqhuba ngokuthi akukwazi ukuthi umuntu alaphe aphinde abulale, laba abazibiza ngabelaphi kodwa bebulala kumele sibambisane bakhishwe inyumbazane ukuze kuphiliswe I Sizwe, umuntu obulalayo akayona inyanga, ungumthakathi. “